ЛИНКОВИ

ПОВЕЌЕ

www.toksikologija.com.mk (Здружение на токсиколози на Македонија)

www.eapcct.org (Европска Асоцијација на Центри за отровни супстанци и Клинички
    Токсикологисти)

www.hemikalii.com.mk (Министерство за здравство, Биро за лекови)

www.toxline.com

www.echa.europa.eu (Европска Агенција за хемикалии)

www.colipa.com (Европско Здружение за козметика)

 
Центар за информации за труења со хемикалии

ЈЗУУ Клиника за токсикологија
ул.Водњанска 17,
1000 Скопје,
Македонија

E-mail: contact@toxicocenter.com.mk
Web: www.toxicocenter.com.mk